Lietuvių mokyklos Vašingtone kasdienybė ir šventės

Su Lie­tu­vių mo­kyk­los Va­šing­to­ne (JAV) di­rek­to­re Ilo­na VER­BU­ŠAI­TIE­NE kal­ba­si Vig­man­tas BUT­KUS.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te trum­pai apie sa­ve.

– Užau­gau Kre­tin­gos ra­jo­ne, Lauk­že­mės kai­me. Bai­giau Pa­lan­gos pir­mą­ją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, Klai­pė­dos kon­ser­va­to­ri­jo­je įgi­jau lie­tu­vių kal­bos, li­te­ra­tū­ros ir vai­kų teat­ro re­ži­sie­rės spe­cia­ly­bę.

Pir­mo­ji dar­bo­vie­tė bu­vo Šiau­lių Dai­nų vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Po ke­le­rių me­tų pe­rė­jau į Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ją, ku­rio­je dir­bau 14 me­tų ir įgi­jau daug pa­tir­ties. Vi­sus tuos me­tus ja­no­nie­čius mo­kiau lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, įstei­giau teat­ro stu­di­ją „Jei­gu“, ku­ri iki šiol pui­kiai te­be­gy­vuo­ja, sep­ty­ne­rius me­tus te­ko dirb­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Nuo 2004 me­tų su šei­ma gy­ve­nu JAV, Vir­dži­ni­jos vals­ti­jo­je. Tais pa­čiais me­tais pra­dė­jau mo­ky­to­jau­ti Me­ri­len­do vals­ti­jo­je esan­čio­je Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je. Jo­je dir­bau de­vy­ne­rius me­tus, iš ku­rių sep­ty­ne­rius bu­vau mo­kyk­los di­rek­to­rė. O 2015 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį kar­tu su ak­ty­viais lie­tu­vių ir miš­rių šei­mų tė­vais įkū­rė­me pir­mą­ją li­tua­nis­ti­nę šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą Vir­dži­ni­jos vals­ti­jo­je.

– Ko­kią idė­ją ir ko­kių bend­ra­min­čių tu­rė­da­ma stei­gė­te šią mo­kyk­lą?2016-05-28

Pervažų naujienos Šiauliuose

Jau ūžte išūžtos ausys, kaip Šiauliuose neva verkiant-raudant reikia vadinamosios Zoknių pervažos. Be jos – kaip be kelnių šaltą žiemą.

Ar tikrai taip?

Štai vienas pavyzdys – LR Seimo nario, išrinkto Šiauliuose, Arvydo Mockaus kreipimasis Facebook’e:

„Kreipiuosi į Jus, brangūs šiauliečiai, mano kolegos seimo nariai, miesto tarybos nariai, taip pat į visus, kam rūpi Zoknių geležinkelio pervažos atidarymas. Kartu su Šiaulių meru Artūras Visockas inicijuojame susitikimą su Susisiekimo ministru Rimantas Sinkevičius, kuris organizuojamas prie Zoknių pervažos gegužės 25 d. 17.30 val. Ateikite visi, mes lauksime Jūsų!“Į tą kreipimąsi pirmasis itin taikliu komentaru sureagavo Mykolas Deikus:

„Ups, ar ne rinkimai artėja? J Jau keliolika metų prieš rinkimus ištraukiamos iniciatyvos atidaryti šią pervažą, bet nėra skaičiavimų, pagrindžiančių poreikį ir atperkančių investicijas. Kita vertus, ar labai apsidžiaugtų suintensyvėjusiu eismo srautu zokniškiai rinkėjai? ;) O štai štai naujas viadukas arčiau miesto centro (idėja guli stalčiuose) gal ir būtų prasmingesnis perskirstant srautus....“

Seimo nario atsakymas į cituojamąjį komentarą (į aktualiąją, pirmąją, jo dalį) – labiau nei nuviliantis:

„Ups, Mykolas Deikus :)ne tuo adresu siųstas komentaras. Tačiau, dėkoju už jį. Noriu priminti, kad prie šio klausimo dirbau ne vienerius metus, tai pradėjau dar būdamas Šiaulių miesto tarybos nariu. Eismas tikrai netaps intensyvesnis, nes dabar atidarytas naujas aplinkelis į Radviliškį, kuris net nesuks per Zoknius. O pervaža reikalinga, būtent, miesto gyventojams ir tik jų skatinamas ir prašomas ėmiausi šios problemos sprendimo. Džiaugiuosi mero Artūras Visockas, jo komandos ir miesto tarybos darbu. Nes, tik dirbant visiems kartu, o ne kovojant tarpusavyje, mes sugebėsime išspręsti daug Šiaulių miesto problemų ir pasieksime gerų rezultatų. O dėl seimo - aš tikrai nemirštu J Savo šeimos pragyvenimui sugebėjau užsidirbti iš turimo verslo, jeigu reikės, toliau prie jo sugrįšiu. Tačiau vienas iš mano gyvenimo tikslų - tarnauti savo miesto, savo šalies žmonėms, padėti spręsti jų problemas, kuriant visiems geresnį gyvenimą. Būdamas seimo nariu, turiu daug daugiau galimybių tai daryti. Manau, per pirmą kadenciją man pavyko tikrai nemažai nuveikti, tačiau liko darbų, kurie dar nebaigti...“Ryžtuosi gerbiamo Seimo nario perklausti, tikėdamasis, kad jis adekvačiai girdi ir suvokia klausimą.

Pirmojo komentatoriaus Facebook’e klausimas buvo apie skaičiavimus, pavadinkime juos socioekonominiais skaičiavimais. Sukonkretinu:
1) ar tokie skaičiavimai (ne praeito dešimtmečio ar ankstesni, bet aktualūs) yra atlikti ar nėra?
2) jeigu yra atlikti, ar jie rodo, kad tokia pervaža socioekonomiškai tikslinga/reikalinga ar netikslinga/nereikalinga?

Jeigu tokie skaičiavimai (ne praeito dešimtmečio ar ankstesni, bet aktualūs) yra, norėtųsi juos matyti.

Jeigu – kaip susidaro įspūdis – skaičiavimų nėra arba jeigu jie rodo, kad pervaža netikslinga/nereikalinga (t. y. perfrazuojant Jus, „nekuria VISIEMS* geresnio gyvenimo“), atleiskite, bet –
visas šis entuziastingas triukšmas dėl pervažos, mano kuklia nuomone, tegali būti vertintinas kaip emocinė-imitacinė akcija, padedanti kaupti politinius dividendus.

­––––––––––––
* VISIEMS – ir Pietinio mikrorajono, Gubernijos mikrorajono, Medelyno mikrorajono, Pabalių mikrorajono, Šimšės mikrorajono, miesto centro, ir t.t. Šiaulių gyventojams.

2016-05-24

Metų knygos Latvijoje

Balandžio 21 d. buvo įteiktos Latvijos literatūros metų premijos (Latvijas literatūras gada balva, sutrumpintai LaLiGaBa). Pašmaikštaujant, tačiau šiek tiek ir rimtai pačių renginio organizatorių jos vadinamos nacionaliniais latvių literatūros „oskarais“, nes iš tikrųjų yra pats svarbiausias literatūrinio gyvenimo įvykis Latvijoje. Apdovanojimai skirti penkiose kategorijose už 2015 m. išleistas knygas: poezijos, prozos, literatūrinio debiuto, vaikų literatūros, vertimo į latvių kalbą. Kiekvienos kategorijos laureatas komisijos buvo renkamas iš kelių nominantų. […]


2016-05-22

Šiaulių merijos naujienos

Mano nuomone, štai esminis Simonos Kvederytės straipsnio „Universiteto gimnazijos meras nepaleidžia“ fragmentas:

„A. Visocko idėjai keisti gimnazijos [Šiaulių universiteto gimnazijos] statusą dar prieš pusantro mėnesio nepritarė miesto savivaldybės valdančiosios koalicijos frakcijų seniūnų sueiga. Neigiamai balsavo dauguma frakcijų atstovų.

„Politikai nepritarė, nes visiems tada buvo naujiena. Juk taip dirbo dešimt metų. Nežinau, ar dabar turėsiu palaikymą, bet man tai nerūpi. Aš darau tai, ką privalau daryti“, – sako A. Visockas.“ („Šiaulių kraštas“, 2016-05-20)

Esminiai šio fragmento sakiniai:

„Nežinau, ar dabar turėsiu palaikymą, bet man tai nerūpi. Aš darau tai, ką privalau daryti“

O pats jų branduolys:

„bet man tai nerūpi. Aš darau tai, ką privalau daryti“,

kurio žinutė ir prasmė, nereikalaujanti analizės, bet reikalaujanti susirūpinimo yra paprasta: aš vienas pats žinau, ką Šiauliuose reikia daryti.

Tai labai negera tendencija.


2016-05-20

Kalendorinė nesenstančių temų atmintinė Lietuvos žurnalistams

Gegužės mėn. prieš mokyklinius egzaminus
TEMA: Išsekusi(-ęs) dvyliktokė(-as) išklojo visą tiesą apie mokyklą.

Gegužės mėn. prieš pavasario sesiją
TEMA: Išsekusi(-ęs) studentė(-as) išklojo visą tiesą apie universitetą (kolegiją).

***
Prieš Šv. Kalėdas
TEMA: Etnologas atskleidė, kaip teisingai gaminti ir patiekti Kūčių vakarienės valgius.

Prieš Šv. Velykas
TEMA: Etnologas atskleidė, kaip teisingai marginti ir ridenti margučius.

Prieš Jonines (Rasų šventę)
TEMA: Etnologas atskleidė, kaip teisingai rinkti žolynus ir sukrauti Joninių laužą.

***
Žiemos pabaigoje – pavasario pradžioje
TEMA 1: Žiema dar nežada trauktis.
TEMA 2: Žiemos taip ir nesulaukėme.
TEMA 3: Pro suknelės skeltuką žybtelėjusi žymios moters šlaunis paskelbė pavasarį.
TEMA 4: Erkės puola!

Prieš vasarą
TEMA 1: Šiemet vasara neskubės ateiti.
TEMA 2: Šiemet vasara atėjo gegužės viduryje.
TEMA 3: Šiemet Palangos verslininkai prognozuoja nepelningą sezoną.

Vasarą
TEMA 1: Ar dar ilgai lis?
TEMA 2: Ar dar ilgai ūkininkai (sodininkai, daržininkai) lauks lietaus?

Prieš rudenį
TEMA 1: Kiek kainuoja suruošti pirmoko (moksleivio) krepšelį?
TEMA 2: Erkės tebepuola!

Prieš žiemą
TEMA 1: Šilumos kainos smogs nauja jėga.
TEMA 2: Kelininkams žiema (vėl) prasidėjo nelauktai.

Žiemą
TEMA 1: Ar šiemet Kalėdos bus baltos?
TEMA 2: Ar mokame švęsti be alkoholio?

***
Ištisus metus
TEMA 1: Prekybos centruose nesiliauja kainų pasiutpolkė.
TEMA 2: Smulkųjį verslą Lietuvoje baigia užsmaugti.
TEMA 3: Lietuva baigia išsivažinėti.
TEMA 4: Lietuvos kaimas baigia išmirti.
TEMA 5: Estai gyvena geriau.
TEMA 6: Lenkai irgi gyvena geriau.
TEMA 7: Kaimynai susipyko dėl tvoros (įvažiavimo, tualeto, šiltnamio, šuns, šulinio, belenko…).
TEMA 8: Astrologas (numerologas, chiromantas…) atskleidė, kas mūsų laukia ateityje.
TEMA 9: Žinomas žmogus sulaikytas išgėręs (girtas) prie vairo.


2016-05-13